Novinky

Azylový dům ACORUS prošel hodnocením kvality na výbornou

Ženy a děti z celé České republiky, které jsou ohroženy násilím ze strany člena rodiny, mohou již téměř 12 let využívat ubytování v azylovém domě ACORUS. Od zahájení provozu do konce července 2010 bylo v azylovém domě ubytováno již 380 žen a 381 dětí.

V letních měsících navštívili ACORUS pracovníci Magistrátu hl. m. Prahy a externí odborníci, aby posoudili úroveň kvality poskytovaných služeb. Podrobit se inspekci kvality sociálních služeb (IQSS) a kontrole registračních podmínek je zákonnou povinností všech poskytovatelů a kritéria jsou nastavena velmi přísně. Sociální služby v azylovém domě ACORUS jsou podle závěrů IQSS poskytovány ve vysoké kvalitě. „Velice nás těší, že kvalita našich služeb byla potvrzena i odborným hodnocením inspekce. Získali jsme celkem 138 bodů z maximálního počtu 144, všechna stanovená kritéria jsme tedy splnili na 95,8 %. Ani kontrola registračních podmínek neshledala závady,“ uvedla Zdena Bednářová, ředitelka azylového domu ACORUS.

„Kdyby mi někdo před rokem řekl, že skončím v azylovém domě, tak mu odpovím, že je blázen a že mně se to stát nemůže. Myslela jsem si, že je to takové lepší vězení, které se s důstojností člověka moc neslučuje. V Acorusu jsem ale získala ohromný pocit bezpečí. Díky zaměstnancům, kteří nám velice pomáhají ve všech našich krocích a podporují nás, jsem získala jistotu, že se dokážu postavit na vlastní nohy,“svěřuje se Iveta, která v azylovém domě bydlí se svými dvěma dětmi již několik měsíců.

25. listopad – Mezinárodní den proti násilí na ženách

Mezinárodní společenství si již od roku 1999 připomíná 25. listopad jako celosvětový den proti násilí na ženách. Tento den byl Valným shromážděním OSN vyhlášen jako Mezinárodní den proti násilí na ženách. Valné shromáždění OSN vyzvalo pak všechny vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace i jednotlivé neziskové organizace, aby se v tento den pořádaly akce zaměřené na zvýšení povědomí o tomto problému. V České republice byl tento den připomínám neziskovými organizacemi sjednocenými tehdy v Koordinačním kruhu prevence násilí na ženách již od roku 1995.

Koordona – koalice organizací proti domácímu násilí každoročně pořádá různé akce v rámci tzv. 16. akčních dní proti násilí na ženách. (od 25.listopadu do 10. prosince Dni lidských práv).

25. listopad je pro organizace sdružené v Koordoně příležitostí k tomu, aby informovaly veřejnost o stavu prevence domácího násilí v České republice. Po letech úsilí neziskových organizací byly přijaty právní úpravy na ochranu osob před domácím násilím: v roce 2007 vstoupil v účinnost zákon č. 135/2006 Sb, v roce 2009 nabyl účinnosti nový Zákon o policii ČR č. 273/2008 Sb. Na základě těchto právních úprav může policie ČR vykázat násilnou osobu ze společného obydlí rodiny, a to na 10 dnů. V období těchto 10 dnů má ohrožená osoba možnost vyhledat odbornou pomoc prostřednictvím intervenčního centra v blízkosti svého bydliště a za pomoci odborníků začít řešit svou situaci.

Mohlo by se zdát, že tedy má Česká republika věc vyřešenu. Každodenní zkušenosti neziskových organizací však i nadále svědčí o opaku :

 • V roce 2009 došlo k vykázání 778 osob. Není však v silách policie ohlídat, abynásilná osoba po vykázání i nadále neohrožovala ohroženou osobu i děti v
  rodině. V mnohých případech dosud policie stav v rodině nedokáže
  kvalifikovaně posoudit a k vykázání násilné osoby nedojde.
 • V témže roce 2009 se do azylových domů neziskových organizacísdružených v Koordoně muselo uchýlit a využít specializovaných služeb v dlouhodobých programech 546 žen s 660 dětmi. Na 10 000 osob využilo v
  organizacích Koorodny služeb psychosociálního a odborného sociálního
  poradenství v problematice domácího násilí.
 • Děti v těchto rodinách zůstávají často neochráněné. Nejednou se stává, žejsou soudem nuceny stýkat se s násilnou osobou nebo dokonce musí být v péči násilné osoby.
 • I nadále se stává, že děti jsou soudem svěřeny do péče násilné osobě. Iv případech domácího násilí je někdy soudem nařízena střídavá nebo dokonce společná péče o nezletilé děti.
 • I nadále je běžné, že násilné osoby neplatí výživné a ohrožená osoba s dětmi žije na hranici bídy.
 • V roce 2010 došlo k dalším vraždám žen, které byly dlouhodobě ohroženynásilným partnerem, a přesto nedošlo k vykázání.

Při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů pracuje od roku 2008 Výbor pro Prevenci domácího násilí. V tomto výboru jsou sdruženi špičkoví odborníci na danou problematiku ze státního i nestátního sektoru. Tento výbor vypracoval návrh Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2010 -2014 . Návrh byl konzultován se všemi příslušnými rezorty, prošel řádně připomínkovým řízením, připomínky byly vypořádány. Národní akční plán řeší danou problematiku domácího násilí komplexním způsobem, řeší všechny aspekty tohoto nežádoucího jevu, který těžce poznamenává život rodin, narušuje jejich zapojení do společenského, hospodářského a politického života, porušuje jejich základní lidská práva, nevratným způsobem ovlivňuje negativně rozvoj dětí, které jsou nuceny v takových rodinách vyrůstat.

Národní akční plán byl vypracován na základě zkušeností z praxe jak v ČR, tak v ostatních evropských zemích, například v Rakousku, Německu či Španělsku. Národní akční plán zahrnuje veškeré dostupné moderní prostředky, jak danou problematiku řešit. Národní akční plán předjímá ty požadavky, které budou členské státy EU v nejbližší době muset začlenit do svých prioritních aktivit. Národní akční plán umožňuje systémové a celostní řešení problematiky domácího násilí v ČR. Národní akční plán pro prevenci domácího násilí na léta 2010 -2014 NEBYL VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY dne 27.10. 2010 přijat. Materiál Národní akční plán předložený předsedou vlády byl stažen z programu jednání s tím, že bude vládě předložen po přepracování podle zadání vlády a po provedení nového připomínkového řízení. Výbor pro Prevenci domácího násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů do dnešního dne neobdržel žádné vysvětlení proč se tak stalo ani informace kdo, jak a podle jakého zadání bude NAP přepracovávat, ani v jakém časovém horizontu by měl být vládě znova předložen.

Organizace sdružené v Koordoně jsou tedy nuceny oznámit, že vývoj prací na systémovém řešení nežádoucího jevu domácího násilí byl nyní v ČR přerušen. Koordona vyzývá českou veřejnost, aby vyvinula tlak na vládu ČR tak, aby Národní akční plán byl co nejrychleji uveden v život.

Za Koordonu: Mgr. Jindřiška Krpálková, t. 736 764 706

KOORDONA, neboli „Koalice neziskových organizací proti domácímu násilí“, byla založena dne 25.11.2004 v Praze jako volné sdružení organizací zabývajících se právy žen v kontextu násilí na ženách a domácího násilí. Vznikla v návaznosti na společnou roční mediální a osvětovou kampaň proti domácímu násilí.

Členské organizace KOORDONY: Acorus, o. s., Arcidiecézní charita Praha – Projekt Magdala, Magdalenium, o. s., Most k životu, o. p. s., Občanská poradna Nymburk, proFem o. p. s., Rosa, o. s., Amnesty International, Adra Hradec Králové, Elektra, o. s., Persefona, o. s., Slezská diakonie – Poradny Elpis, Havířov, Třinec a Ostrava. Informace o jednotlivých organizacích je možno nalézt na
www.koordona.cz

Vliv ekonomické recese na situaci osob ohrožených

U příležitosti 25. listopadu, mezinárodního dne boje proti násilí na ženách, chceme poukázat na zhoršující se ekonomickou situaci obětí domácího násilí, což jsou především ženy a děti. Podle ČSÚ klesá životní standard žen během prvního roku po rozvodu v průměru o 73%.

Ženy s dětmi, které se rozhodly odejít od násilného partnera, získávají tímto krokem bezpečí, avšak ocitají se ve faktické chudobě. Za míru chudoby je považován život s příjmem nižším než 60% průměrného platu. V Praze činí průměrné platy přes 31 000 Kč, přičemž domácnost takové ženy s dítětem předškolního věku činí často jen 1,5 násobek životního minima, což je 6 720 Kč. Tato částka je pouhých 21% průměrného pražského platu. To je zejména v poslední době jedním z důvodů, proč je rozhodování o odchodu ze společné domácnosti tak těžké.

„Žena se rozhoduje mezi ohrožením života a zdraví v důsledku domácího násilí nebo mezi chudobou a sociálním vyloučením po odchodu od násilného partnera. To je velice těžká situace“, říká Zdena Bednářová, předsedkyně občanského sdružení ACORUS, které pomáhá více než 12 let osobám ohroženým domácím násilím. „V případě domácího násilí se běžně stává, že otec zpochybňuje finanční náklady na dítě a výživné neplatí. Žena i s dětmi je pak vyloučena ze všech běžných aktivit a je doslova ohrožena ‚bezdomovectvím‘. Tato situace v době ekonomické krize ještě graduje“, doplňuje Bednářová.

ACORUS poskytuje komplexní sociální služby lidem, kteří zažívají domácí násilí. Součástí je ambulantní poradna, krizová pomoc ve formě krizových lůžek a azylový dům, kde získají ženy a děti profesionální zázemí až na jeden rok. Od zahájení fungování vyhledalo pomoc poradny Acorusu 1 518 osob, krizová lůžka využilo 261 žen a v azylovém domě bydlelo 337 žen.

Kontakt pro více informací:
Mgr. Zdena Bednářová
předsedkyně Acorus, o. s.
Kontakt: zdena.bed@acorus.cz
Tel.: 603 830 663
www.acorus.cz
Nonstop telefon: 283 892 772

Tisková zpráva

Jeden z nejsledovanějších seriálů současnosti, Ulice, zahájil pátou sezonu. Při této příležitosti uspořádala televize Nova charitativní módní přehlídku spojenou s dražbou pěti vybraných modelů známých českých oděvních výtvarnic Ivany Follové, Hany Stocklassové, Alexandry Pavalové, Ivany Šafránkové, Martiny Nevařilové a Hany Havelkové.

 

Tisková zpráva

Společnost Avon se v nejnovějším vydání prestižního žebříčku TOP 100 společensky zodpovědných firem magazínu CRO (Corporate Responsibility officer magazine) umístila na 18. místě a poprvé v desetileté historii tohoto unikátního žebříčku se tak dostala do první dvacítky v oblasti společenské zodpovědnosti firem.

AVON USA věnoval 1.75 milionů dolarů na projekty proti násilí páchanému na ženách

Držitelka Oscara Reese Witherspoonová zahájila nový charitativní program.

Každá třetí žena na světě má zkušenost s domácím násilím a ve Spojených státech je dokonce každých devět vteřin jedna žena napadena. Zařízení pro oběti násilí jsou často špatně financované a v řadě zemí …

AVON spouští druhou fázi projektu

Společnost Avon Cosmetics spouští v Čechách a na Slovensku novou mediální kampaň charitativního projektu „AVON proti domácímu násilí“, která poukazuje na konkrétní nefyzické formy domácího násilí – psychickou, sociální, ekonomickou a sexuální. O těchto formách se sice příliš často nehovoří, ale ve svém důsledku jsou stejně závažné, a často mnohem závažnější, než fyzický teror. Hlavním cílem projektu přitom nadále zůstává zlepšit informovanost o problematice domácího násilí, páchaného na ženách.

AVON spouští nový charitativní projekt

Společnost AVON Cosmetics spouští v České republice a na Slovensku nový charitativní projekt „AVON proti domácímu násilí“ s hlavním cílem – zlepšit informovanost o problematice domácího násilí páchaného na ženách. Společnost AVON Cosmetics se na celém světě věnuje nejen péči o krásu, ale bojuje i za zlepšení postavení žen ve společnosti, jejich zdraví a podmínek jejich života. V zemích, kde působí, se AVON zapojuje do různých…