Co je domácí násilí?

Domácí násilí je vážný problém, který se vyskytuje ve všech vrstvách společnosti. Nemají na něj vliv vyspělost země, vzdělanost populace a ani výše příjmů.

Je to násilí páchané v rodině, tedy násilí mezi partnery (včetně bývalého partnera), násilí rodičů na dětech, násilí mezi sourozenci i zneužívání a zanedbávání starých, resp. zdravotně postižených lidí ostatními členy rodiny.

Téměř 90 % případů domácího násilí tvoří násilí páchané na ženách! Latentní rozměr domácího násilí (činy domácího násilí, které nebyly nikdy zaregistrovány na policii) je 5- až 10-ti násobně vyšší než reálný registrovaný stav (oficiálně zaznamenané trestné činy).

Ve společnosti se často vyskytují mylné představy o domácím násilí. Objevují se tvrzení, že projevem domácího násilí je jen násilí fyzické, nebo že nefyzické projevy násilí jsou lehčí a méně bolestivé. Není to pravda! Neexistuje žádná lehčí anebo těžší forma násilí!

Tématika rodiny a problémů mezi jejími členy byla dlouho považována za vysoce intimní oblast, uzavřenou před zraky veřejnosti. Odtabuizování tématu domácí násilí proběhlo v západních demokraciích v 60. letech, zejména zásluhou feministických hnutí a jejich aktivit. Ty tento problém otevřeli veřejné diskusi.

Na úrovni Evropské unie se už několik desetiletí pracuje na tvorbě dokumentů a strategií směřujících k potlačení domácího násilí v členských zemích. Toto téma tvoří trvalý obsah veřejné diskuse na mezinárodní úrovni.

V Čechách a na Slovensku se začala otevřen řešit problematika domácího násilí výrazně později než v zemích západní Evropy. Stalo se tak až v 90. letech, tedy po pádu totalitního režimu. Otevření tohoto tématu souvisí s probuzením občanského sektoru a se vznikem různých občanských sdružení. Téma domácího násilí se stalo součástí veřejné diskuse díky feministickým a ženským hnutím a organizacím.

Ženy zažívají více násilí od mužů, které znají, než od cizích.

Nejčastěji jsou oběťmi násilí ze strany manžela, partnera, případně bývalého partnera, tedy ze strany blízké osoby. Výzkumy dokazují, že ženy jsou více ohroženy násilím ve vlastní domácnosti než ve veřejném prostoru. Podle údajů policie až 70 % násilných trestných činů, při nichž byla obětí žena, bylo spácháno v domácnosti.

Zkušenost s násilím

Zkoumání přímé zkušenosti obyvatel ČR a SR s násilnickým chováním v rodinách odhalilo, že domácí násilí patří ke značně rozšířeným jevům.

Zhruba každý druhý člověk starší 15 let ví o nějakém případě partnerského násilí z doslechu, téměř čtvrtina se s tímto druhem násilí setkala přímo, nejčastěji  jako svědek, ale i v roli oběti.