Domácí násilí v číslech

Rozsah domácího násilí

1,4 milionu českých žen zažívá nebo již zažila DN.

V ČR čelilo nějaké formě DN od 18. roku věku až do současnosti 40 % žen. V přepočtu na populaci to znamená, že 1,4 milionu žen někdy v životě alespoň jednou zažily DN, kdy se staly přímo ohroženými oběťmi.

DN  není  téměř  nikdy  pouze  jednorázovou událostí, má  svůj  vývoj a řadu forem.  Potvrzují  to i čísla z provedeného  průzkumu, z nichž  lze odvodit,  že v průměru  tyto ženy a de facto oběti uvedly čtyři různé formy DN, které se jich v průběhu  života přímo dotýkaly.

Největší podíl mezi různými formami DN má opakované ponižování, vedoucí k naprosté degradaci až k pocitu bezcennosti. Tuto formu DN prožilo v průběhu života  21 % žen.  Druhou  nejčastější formou  je fyzické  napadání, které uvedlo 18 % žen.  Na třetím  místě  se dle počtu žen prožívajících DN objevil sexuální nátlak, např.  formu  dotyků proti vůli oběti uvedlo 12 %. DN spojené se závažnějším sexuálním ohrožováním, jako nucení k sexu,  k němuž nakonec  z přinucení  došlo, případně  až znásilnění pod různými  pohrůžkami, uvádí  8 % žen. Ohrožování zbraní, a to i opakovanému, musela  čelit 4 % žen. Přímým útokem za použití zbraně byla v průběhu  života ohrožena  2 % žen.

Z průzkumu dále vyplynulo, že za poslední rok bylo oběťmi  DN 11 % žen. Po přepočtu na ženskou  populaci  v ČR to znamená, že oběťmi DN je ročně přibližně 400 000 žen.

Výčet situací  popisujících jednání, která jsou považována za DN, obsahoval celkem 16 položek.  Od ekonomického a psychického násilí, jako např. bránění spravedlivému přístupu ke společným  penězům  za dobu manželství, omezování kontaktu s přáteli nebo příbuznými až po velmi závažná fyzická nebo sexuální napadení s použitím zbraně. Dále i vyhrožování použitím  zbraně a zabitím. Kromě fyzického, psychického a sexuálního násilí  byly zahrnuty situace s afekty či excesy, při nichž násilník poškozoval nebo ničil majetek, zejména oblíbené věci oběti.  Dále také situace, kdy se jednalo o jakékoli obtěžování a nátlak ze strany agresora proti vůli oběti.

Ohrožení žen domácím násilím ze strany partnera
od 18 let do současnosti
Opakovaně Vás ponižoval, až jste se cítila bezcenná 21 % 40 %
Fyzicky Vás napadal 18 %
Dotýkal se Vás sexuálně přes Váš odpor (např. osahával, líbal) 12 %
Použil jiný druh násilí proti Vám 11 %
Čekal nebo postával před Vaším bydlištěm nebo zaměstnáním, pronásledoval a pozoroval Vás 11 %
Děsil Vás vyhrožováním ublížení Vám nebo někomu blízkému 10 %
Záměrně zasahoval do Vašeho osobního majetku nebo ho ničil 10 %
Sexuálně Vás ohrožoval (nutil k sexu přes Váš odpor) 8 %
Měl s Vámi, nebo se intenzivně pokoušel o sexuální styk přes Váš odpor (vaginální, anální nebo orální) 8 %
Vyhrožoval Vám zabitím 5 %
Poslal dopisy, e-maily, smsky nebo pohledy s obscénním nebo ohrožujícím obsahem 5 %
Dělal obscénní, ohrožující, nepříjemné nebo tiché telefonáty 4 %
Ohrožoval Vás zbraní, například tyčí nebo nožem 4 %
Použil proti Vám zbraň, například tyč nebo nůž 2 %
Nic z uvedeného 60 %
Základ: 3014 žen ve věku od 18 let.

Ohrožení žen domácím násilím ze strany partnera
v průběhu posledního roku
Opakovaně Vás ponižoval, až jste se cítila bezcenná 6 % 11 %
Fyzicky Vás napadal 2 %
Dotýkal se Vás sexuálně přes Váš odpor (např. osahával, líbal) 2 %
Záměrně zasahoval do Vašeho osobního majetku nebo ho ničil 1 %
Děsil Vás vyhrožováním ublížení Vám nebo někomu blízkému 1 %
Čekal nebo postával před Vaším bydlištěm nebo zaměstnáním, pronásledoval a pozoroval Vás 1 %
Použil jiný druh násilí proti Vám 1 %
Měl s Vámi, nebo se intenzivně pokoušel o sexuální styk přes Váš odpor (vaginální, anální nebo orální) 1 %
Sexuálně Vás ohrožoval (nutil k sexu přes Váš odpor) 1 %
Poslal dopisy, e-maily, smsky nebo pohledy s obscénním nebo ohrožujícím obsahem 1 %
Dělal obscénní, ohrožující, nepříjemné nebo tiché telefonáty 1 %
Vyhrožoval Vám zabitím 1 %
Ohrožoval Vás zbraní, například tyčí nebo nožem <1 %
Použil proti Vám zbraň, například tyč nebo nůž <1 %
Nic z uvedeného 89 %
Základ: 3014 žen ve věku od 18 let.

Domácí násilí jako tajemství

Budeme-li brát v úvahu formy DN, v nichž se jedná o intenzivní  fyzické a sexuální  násilí, dále vyhrožování fyzickým  ublížením nebo vyhrožování použitím zbraně, bylo by možné se domnívat, že minimálně 46 % případů  těchto forem bude řešeno  za pomoci  policie, advokátních služeb, soudů nebo s pracovníky neziskových organizací.

Ve skutečnosti se jen minimum  případů  DN dostane do rukou  kompetentních odborníků/-ic, kteří umějí poskytnout radu a pomoc. Do jaké míry je DN skryto před ostatními osobami, nikoli však před dětmi, ukazuje podíl 26 % žen. Ačkoli DN prožily, nechaly si tuto skutečnost v posledních případech pouze pro sebe, s nikým o prožívající situaci nehovořily.

Nejčastěji se oběti DN svěřují okruhu blízkých (přátelům, příbuzným, sousedům). Tuto možnost uvedlo 63 % žen. Další zmiňovanou možností jsou kolegyně/-ové ze zaměstnání, kterou uvedlo 13 % žen.

Odborníkům/-icím, což jsou v těchto případech většinou  také ženy, věnující se této pomoci, se svěřila  pouze malá  část z obětí DN. 10 % žen ohlásilo  problém násilí na policii, 8 % žen vyhledalo psychologickou pomoc, 5 % žen situaci konzultovalo s advokátní službou  nebo zdravotnickým personálem. 3 % obětí hovořila o prožitém DN se sociální pracovnicí a pouze  1 % kontaktovalo organizaci specializovanou na pomoc pro jakkoli ohrožené  oběti. Z těchto údajů zřetelně vyplývá,  že DN i v jeho nejzávažnějších formách zůstává skryto  před okolím a institucemi, kde je možné hledat pomoc.

Ženy zažívající násilí od partnerů řešily poslední  situaci DN s policií na místě ve 13 % případů. Ve 3/4 těchto  případů  policie na místě nějakým způsobem konala, nejčastěji formou domluvy, 1/4 těchto případů na místě nijak neřešila. To znamená, že celá čtvrtina  případů, u kterých  byla přítomna policie,  nevedla k žádné konkrétní  akci.

K soudnímu jednání se dostane jen velmi malá část všech případů DN. V průzkumu  bylo zjištěno, že 2 %  případů skončila u soudu a pouze 1 % případů k soudu směřuje, i když zatím k řízení nedošlo.

Komu se svěřují ženy ohrožené domácím násilím s posledním případem domácího násilí
Přátelům, příbuzným, sousedům 63 % 74 %
Někomu v práci 13 %
Policii 10 %
Psycholožce/psychologovi 8 %
Někomu jinému 7 %
Zdravotníkovi (tj. doktor, sestra) 5 %
Právníkovi/právničce 5 %
Sociální pracovnici/pracovníkovi, pracovnici/pracovníkovi OSPOD 3 %
Pracovnici/pracovníkovi organizace, které pomáhají obětem domácího násilí 1 %
Pracovnici/pracovníkovi občanské poradny 1 %
Pracovnici/pracovníkovi telefonické linky pomoci, SOS linky <1 %
Pracovnici/pracovníkovi azylového domu pro ženy/matky s dětmi 0 %
Pracovnici/pracovníkovi Krizového centra RIAPS 0 %
Nikomu 26 %
Základ: 844 žen popisujících poslední případ
domácího násilí.

Zdravotní následky domácího násilí

Úrazy s fyzickými a psychickými následky jsou nejen velmi častými, ale závažnými konsekvencemi DN. Potvrzují  to údaje  průzkumu, při kterém  bylo zjištěno,  že 58 % posledních případů  DN skončilo  s psychickými důsledky  nebo fyzickými zraněními.

To znamená, že za  rok je fyzicky zraněno nebo trpí psychickými obtížemi v důsledku  DN 230 000 žen.

Nejčastějším následkem jsou především psychické problémy  s emocionálními obtížemi, což uvedlo 41 % obětí. Tento fakt potvrzuje již z minulosti ověřenou skutečnost, že s fyzickým  násilím jde vždy ruku v ruce i psychický nátlak.

Celkem 19 % žen uvádí  v důsledku  DN menší  škrábance a modřiny, 8 % žen popsalo  rozsáhlé zhmožděniny nebo mírně  krvácející zranění, 3 % musela  čelit zraněním po dušení nebo škrcení, 2 % případů  skončila otřesem  mozku. Ostatní a velmi vážná zranění byla zastoupena u 1 %, nebo méně než 1 % případů. Z hlediska následků u těchto žen, včetně částek na nutnou zdravotní péči a pokračující rekonvalescenci, se jedná o závažné zdravotní, psychické a ekonomické dopady.

Po útocích DN vyhledaly ženy odbornou lékařskou pomoc v 32 % případů.

Nejčastěji byly ženy ošetřovány na pohotovosti, kde bylo ošetřeno 48 % žen, které v důsledku  posledního  incidentu vyhledaly lékařskou pomoc.

V souladu s výše uvedenými podíly nejzávažnějších zranění  je informace, kdy ženy uvedly, že v důsledku  posledního  útoku  od agresora skončily ve 3 % případů hospitalizací v nemocnici.

Závažné následky DN mají  také  přímý vliv na pracovní kariéru, kdy oběti mnohokrát pozbývají šance k produktivní a efektivní  pracovní činnosti. 6 % žen uvedlo, že jejich poslední případ DN znamenal pracovní neschopnost. Ve 4 % případů  bylo respondentkami sděleno, že v důsledku posledního napadení při DN dokonce ztratily zaměstnání.

Zranění nebo psychická újma
v důsledku domácího násilí
Psychické újmy, emocionální obtíže, poruchy spánku, noční můry, deprese, ztráta sebedůvěry, ztráta důvěry k lidem, omezení kontaktu s okolím 41 % 58 %
Škrábance, menší modřiny (jako důsledek strkání, fackování, tahání za vlasy, smýkání, znehybňování, zatlačování) 19 %
Rozsáhlé modřiny nebo mírně krvácející zranění (jako důsledek kopání, kousání, údery pěstí, hození předmětu) 8 %
Zranění vzniklá dušením nebo škrcením 3 %
Otřes mozku 2 %
Zlomené kost 1 %
Zranění v důsledku znásilnění, gynekologická vnitřní poranění 1 %
Bodná nebo řezná zranění nožem nebo jiným předmětem 1 %
Poranění páteře 1 %
Vyražené zuby 1 %
Popáleniny, opaření <1 %
Nic z uvedeného 42 %
Základ: 844 žen popisujících poslední případ
domácího násilí.

Výše ekonomických dopadů domácího násilí

Celková částka ekonomických dopadů DN v České republice  v r. 2010 byla odhadnuta na 1 328,2 milionu Kč. V celkové částce jsou zahrnuty náklady policie, státních zastupitelství, soudů, přestupkových řízení,  dotace na poskytování sociálních služeb, zdravotnictví, náklady na vyplacené podpory v nezaměstnanosti, nemocenské.

Ve studii jsou odhadnuty náklady:

 • policie
 • státních zastupitelství
 • soudů v trestněprávním i občanskoprávním řízení
 • přestupkových řízení
 • sociálních služeb
 • vyplacených podpor v nezaměstnanosti
 • zdravotnictví
 • na nemocenskou
 • na invalidní důchody
 • emocionální náklady  osob ohrožených  DN

Ve studii nejsou zahrnuty náklady jako:

 • náklady  na straně  obětí, rodinných příslušníků
 • náklady  na léky, placená ošetření u lékaře
 • náklady  za zničené věci obětí
 • náklady  způsobené pracovní neschopností u zaměstnavatele
 • nepřímé náklady  všech zainteresovaných institucí
 • sociální dávky
 • invalidní důchody
 • ostatní zdroje neziskových organizací
 • náklady  na právní služby

Náklady dle poměrů v rezortech

Policie: Náklady  policie byly odhadnuty  na 32,3 milionu Kč a vyplývají  z řešení případů spadajících či souvisejících s vykázáním násilné osoby a dále s trestným činem týrání osoby žijící ve společném  obydlí podle § 199 TZ (částečně i podle § 215a TZ dle předchozí  právní úpravy).

Státní zastupitelství: Náklady státních zastupitelství byly odhadnuty na 7,7 milionu Kč a vyplývají z nákladů na dozor nad přípravným řízením trestního řízení a zpracováním žalob v případech souvisejících s trestným činem týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 TZ (případně  podle § 215a TZ dle předchozí právní úpravy).

Soudy: Náklady spojené s činností soudů byly odhadnuty  na částku  314,2 milionu Kč a jsou odvozeny z výdajů na trestní i civilní řízení.

Přestupková řízení: Náklady  přestupkových řízení, která probíhají před komisemi městských nebo obecních úřadů, byly odhadnuty na částku 1,9 milionu Kč.

Dotace na poskytování sociálních služeb: Celková výše poskytnutých dotací byla odhadnuta na 190,4  milionu Kč a zahrnuje příspěvky na  činnost  z prostředků  MPSV ČR a dále Strukturálních fondů  EU, konkrétně  z Evropskéhosociálního fondu (dále jen ESF), kde se jedná o započítání 15% podílu finančních prostředků ze státního  rozpočtu.

Podpora  v nezaměstnanosti:  Odhad  výše  vyplacených dávek  jako  podpory v nezaměstnanosti dosahuje částky 210,2 milionu Kč.

Nemocenská:  Výše částky  vyplacené nemocenské je odhadována na 25,6 milionu Kč.

Zdravotní péče: Náklady na poskytnutí zdravotní péče byly odhadnuty na částku 545,9 milionu Kč a zahrnují ambulantní i lůžková  ošetření zranění, rehabilitaci, psychologickou a psychiatrickou pomoc.

Lidské a emocionální  náklady: Lidské a emocionální náklady  byly odhadnuty na základě finanční částky, kterou uvedly respondentky v průzkumu jako přiměřenou kompenzaci za následky, obtíže, nesnáze, rozrušení, zranění, které utrpě- ly při posledním případu  DN. Odhad dosahuje částky 19 250,0 milionu Kč.

Celkový přehled nákladů
Oblasti nákladů v miliónech Kč
Zdravotnictví 545,9
Soudy – civilní řízení a trestní řízení 314,2
Podpora v nezaměstnanosti 210,2
Dotace na poskytování sociálních služeb 190,4
Policie 32,3
Nemocenské 25,6
Státní zastupitelství 7,7
Přestupkové řízení 1,9
Celkem náklady 1 328,2
Lidské a emocionální náklady 19 250,0

Studii “Ekonomické dopady domácího násilí v České republice “ vypracovala organizace proFem za finanční podpory Avon Cosmetics v roce 2012. Celá studie je ke stažení na www.profem.cz.