Násilí u mladých v číslech

Organizace proFem o.p.s. se zabývá problematikou lidských, ženských práv již 20 let. V rámci své činnosti se věnuje jak přímé práci a podpoře klientů/-ek, obětí domácího násilí, tak publikační činnosti či lobbingu. Od roku 2012 se zaměřuje také na prevenci teenagerů/-ek na základních a středních školách. Právě ve věku teenagerů/-ek jsou partnerské vztahy velmi křehkým tématem, proto s nimi hovoříme o jejich vlastních představách, nastavování hranic, varovných signálech, které se mohou při navazování vztahu objevit apod.

V rámci preventivního vzdělávání dospívajících byly v minulých letech opakovaně realizovány interaktivní workshopy, a to ve spolupráci se společností AVON Cosmetics ČR, resp. jejím charitativním projektem AVON proti domácímu násilí. Během série workshopů ve školním roce 2013/2014 vznikl unikátní výzkum, s jehož závěry se můžete seznámit níže.

Co by pro tebe bylo důvodem k ukončení partnerského vztahu?
Kopání, údery pěstí 90 %
Pomlouvání, shazování 87 %
Citové vydírání 80 %
Facky, pohlavky 74 %
Ničení věcí 68 %
Nucení 68 %
Rozhoduje partner 64 %
Nucení k sexu 54 %
Házení věcí 43 %
Štípání, škrábání 24 %
Vyvěšení fotografií 22 %
Přemlouvání 18 %
Časté sms a volání 10 %

Pro naprostou většinu studentů/-ek (90 %), by důvodem k ukončení partnerského vztahu bylo hrubé fyzické násilí (kopání, škrcení, údery pěstí). Druhým nejzávažnějším důvodem by bylo pomlouvání a shazování před ruhými, ale i o samotě, které uvedlo 87 % oslovených studentů/-ek. Jako třetí nejsilnější důvod k rozchodu je vnímáno citové vydírání (80 %). Dalším nejpočetnějším důvodem k rozchodu bylo uvedeno bezdůvodné ničení věcí partnerem/-kou (v 68 %), dále nucení k čemukoli, co nechci (68 %) a rozhodování o všem společném jen jedním z partnerů (64 %).

Co by pro tebe nebylo důvodem k ukončení partnerského vztahu?
Časté sms a volání 67 %
Štípání, škrábání 53 %
Přemlouvání 41 %
Vyvěšení fotografií 41 %
Házení věcí 33 %
Nucení k sexu 29 %
Rozhoduje partner 16 %
Nucení 14 %
Facky, pohlavky 12 %
Ničení věcí 10 %
Citové vydírání 8 %
Pomlouvání, shazování 7 %
Kopání, údery pěstí 7 %

Na druhou stranu by pro 53 % nebylo důvodem k rozchodu fyzické násilí v podobě škrábání, strkání či štípání. Pro 41 % by nebylo důvodem k ukončení vztahu vyvěšení fotografií na internet bez vědomí toho, kdo je na fotce. Pro 67 % není důvodem k rozchodu časté psaní sms a volání a pro 30 % není důvodem k rozchodu nucení k sexu. Opakované přemlouvání by nebylo důvodem k rozchodu pro 41% studentů/-ek. Důvodem k rozchodu by pro 8 % studentů/-ek nebylo pomlouvání a shazování o samotě a před druhými. Pro stejné procento (8 %) by nebylo důvodem k rozchodu násilí hrubější formy, jako je kopání a údery pěstí.

Co by bylo důvodem k rozchodu s partnerem?
  Před výzkumem Po výzkumu
Opakované přemlouvání 15 % 20 %
Citové vydírání 78 % 82 %
Nucení 65 % 71 %
Nucení k sexu 50 % 59 %
Pomlouvání 86 % 88 %
Rozhoduje partner 60 % 70 %
Ničení věcí 64 % 74 %
Časté sms a volání 10 % 10 %
Vyvěšení fotek 18 % 30 %
Házení věcí 39 % 49 %
Štípání, škrábání 25 % 24 %
Kopání, úděry pěstí 89 % 91 %
Facky, pohlavky 74 % 76 %

Pokud bychom porovnali odpovědi studentů/-ek, kteří/-é vyplňovali/-ly dotazník před absolvováním workshopu s těmi, kteří/-é se ho nejprve zúčastnili/-ly a pak vyplňovali/-ly dotazník, je možné konstatovat, že u většiny položek z této baterie studenti/-ky z druhé skupiny častěji uváděli/-ly, že by dané chování bylo důvodem ukončení partnerského vztahu. Z tohoto zjištění je možné usuzovat, že díky informacím, které absolvováním workshopu získali/-ly, jsou k různým projevům násilí v partnerských vztazích méně tolerantní.

Setkal/a ses někdy s chováním, které bys definoval/a jako násilné?

(pozn. Nemusí se jednat o přímou zkušenost, ale i zprostředkovanou)

Zkušenost s násilným chováním
  Před výzkumem Po výzkumu
Ano 39 % 61 %
Ne 27 % 73 %
Nedokážu posoudit 71 % 29 %

Přes polovinu studentů/-ek se s nějakou formou násilí ve svém okolí setkalo (59 %). Studenti/-ky, kteří nejprve vyplňovali/-ly dotazník a následně absolvovali/-ly workshop, častěji uváděli/-ly, že nejsou schopni posoudit, že se setkali/-ly s projevy násilí.

Pokud ano, v jakém to bylo vztahu / prostředí?

Prostředí, kde se setkali s násilím
Přátelé/škola 46 %
Partner 32 %
Rodina 32 %
Sousedství 19 %

Ve valné většině se násilí vyskytovalo ve vztazích mezi přáteli a spolužáky (uvedlo to 46 % z těch, kteří se s násilným chováním ve svém okolí setkali), dále pak v partnerských (32 %) a rodinných vztazích (32 %).

O jaký typ chování by se jednalo?

Formy násilí, se kterými se setkali
Facky, pohlavky 45 %
Pomlouvání, shazování 43 %
Citové vydírání 38 %
Kopání, údery pěstí 37 %
Nucení 30 %
Házení věcí 27 %
Štípání, škrábání 17 %
Rozhoduje partner 16 %
Nucení k sexu 15 %
Přemlouvání 14 %
Ničení věcí 14 %
Časté sms a volání 11 %
Vyvěšení fotografií 7 %

Nejčastěji se jednalo o fyzické násilí, a to konkrétně facky a pohlavky (45 % z těch, kteří se s násilím setkali/-ly) a dále psychické násilí ve formě shazování o samotě, ale i před druhými a pomlouvání (43 %). Neméně častým jevem, se kterým se studenti/-ky přímo nebo nepřímo setkali/-ly, bylo citové vydírání (38 %) ale i fyzické násilí hrubější formy jako kopání, údery pěstí či škrcení (37 %). Dalšími dvěma nejčastěji uváděnými formami násilí bylo nucení k čemukoli, co jeden z účastněných nechtěl (30 %) a házení věcí po tom druhém (27 %).

Zkušenost s formami násilí – Partnerské vztahy
Přemlouvání 24 %
Citové vydírání 51 %
Nucení 41 %
Nucení k sexu 21 %
Pomlouvání, shazování 45 %
Rozhoduje partner 25 %
Ničení věcí 11 %
Časté sms a volání 13 %
Vyvěšení fotografií 4 %
Házení věcí 20 %
Štípání, škrábání 14 %
Kopání, údery pěstí 31 %
Facky, pohlavky 48 %

Ti, kteří odpověděli, že se s projevy násilí setkali v partnerských vztazích uváděli, že se nejčastěji jednalo o citové vydírání, facky a pohlavky a také o pomlouvání a shazování.

Zkušenost s formami násilí – Rodina
Přemlouvání 10 %
Citové vydírání 46 %
Nucení 30 %
Nucení k sexu 15 %
Pomlouvání, shazování 39 %
Rozhoduje partner 18 %
Ničení věcí 17 %
Časté sms a volání 8 %
Vyvěšení fotografií 6 %
Házení věcí 34 %
Štípání, škrábání 18 %
Kopání, údery pěstí 39 %
Facky, pohlavky 62 %

Studenti a studentky, kteří se s násilným chováním potkali v rodinném prostředí, uváděli/y, že to bylo nejčastěji fyzické násilí – facky a pohlavky a také kopání a údery pěstí, dále citové vydírání a také pomlouvání a shazování.

Zkušenost s formami násilí – Přátelé / škola
Přemlouvání 19 %
Citové vydírání 42 %
Nucení 33 %
Nucení k sexu 15 %
Pomlouvání, shazování 64 %
Rozhoduje partner 16 %
Ničení věcí 24 %
Časté sms a volání 15 %
Vyvěšení fotografií 13 %
Házení věcí 34 %
Štípání, škrábání 25 %
Kopání, údery pěstí 46 %
Facky, pohlavky 46 %

Ve vrstevnických skupinách (škole a mezi kamarády) se studenti/ky setkali/y nejčastěji s pomlouváním a shazováním, dále s fyzickým násilím ve formě kopání, úderů pěstí, facek a pohlavků a také s citovým vydíráním.

Zkušenost s formami násilí – Sousedství
Přemlouvání 16 %
Citové vydírání 42 %
Nucení 39 %
Nucení k sexu 13 %
Pomlouvání, shazování 55 %
Rozhoduje partner 24 %
Ničení věcí 18 %
Časté sms a volání 24 %
Vyvěšení fotografií 11 %
Házení věcí 34 %
Štípání, škrábání 18 %
Kopání, údery pěstí 37 %
Facky, pohlavky 50 %

Pokud se studenti/ky setkali/y s násilím ve svém širším sociálním prostředí jako je sousedství nebo okruh známých, jednalo se nejčastěji o pomlouvání a shazování, dále o fyzické násilí jako jsou facky a pohlavky a také o citové vydírání.

Na koho by ses obrátil/a ty?

Na koho by se při setkání s násilím obrátili
Rodiče 71 %
Kamarád 64 %
Jiný příbuzný 18 %
NNO 17 %
Psycholog/poradce 11 %
Učitel 9 %
Lékař 4 %
Na nikoho 5 %

Jako „záchytné“ body, na které je možné se v případě potřeby obrátit, jsou nejčastěji uváděni rodiče (71 %), dále přátelé a kamarádi (61 %) a jiní příbuzní (17 %). Roli ale sehrávají také neziskové organizace, jejichž činnost je na problematiku domácího násilí zaměřena, s žádostí o pomoc by se na ně obrátilo 17 % studentů/-ek. Desetina z nich by se potom obrátila na někoho ze své školy (učitel, psycholog, výchovný poradce).

Upozornil/a jsi někdy Ty sám/sama na násilí, které se dělo Tobě nebo někomu blízkému?

Necelá čtvrtina (23 %) studentů/-ek uvedla, že v minulosti upozornila na násilí, které se dělo jim nebo někomu blízkému. Ve většině případů se jednalo o šikanu ve škole, ale v některých případech také o násilí v partnerském vztahu. Studenti/-ky, kteří/-ré uvedli/-ly, že to někomu nahlásili/-ly, to ve valné většině řekli/-ly rodičům nebo přímo učiteli či školnímu psychologovi. Další uváděnou osobou byl kamarád/ka.

Zdroj: proFem o.p.s., 2015

Autoři výzkumu: Mgr. Magdalena Špačková, Mgr. Hana Maříková

Celý výzkum je ke stažení tady: http://www.profem.cz/shared/clanky/278/V%FDzkumn%E1%20zpr%E1va%20je%20st%E1hnut%ED%20zde.pdf

Více informací o organizaci proFem o.p.s. získáte na www.profem.cz